سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فرهنگی امام حسن عسگری(ع) قم 
تاریخ نگار 
1373/01/01 
1375/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
معاونت امور اساتیدنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
ویراستار و محقق 
1380/01/01 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
هوانیروز تهران(چهار سال) 
مسئول آموزش و مسئول عقیدتی سیاسی 
1375/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
گروه22توپخانه نزاجا-شهرضا 
مربی آ-ع-س 
 
 
تبلیغی -اجرایی 
تدریس 
حوزه علمیه شهرضا 
مدرس 
 
 
آداب المتعلمین 
تدریس 
حوزه علمیه شهرضا 
مدرس 
 
 
الهدایة فی النحو